Gebruik de zoekfunctie om de gewenste informatie op lekkeraandestekker.nl te vinden.

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ingaande 1 januari 2013
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56545142
E-markt, De Pastorij 10, 6081AZ Haelen, hierna ook wel Lekkeraandestekker.nl

I Definities:

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Lekkeraandestekker.nl een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Lekkeraandestekker.nl gesloten overeenkomsten. De overeenkomst tussen Lekkeraandestekker.nl en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

III Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, dan wel doordat Lekkeraandestekker.nl met uitvoeringshandelingen is begonnen.

IV Betalingen:

Betalingen kunnen geschieden op door Lekkeraandestekker.nl aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via één van de financieringsmaatschappijen waarmee Lekkeraandestekker.nl werkt. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn.

V Levering:

Levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Lekkeraandestekker.nl. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering. De prestatie van Lekkeraandestekker.nl wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen. Reclameren dient altijd schriftelijk (inclusief email) te geschieden, onder opgave van redenen. In geval van reclamatie is Lekkeraandestekker.nl slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI Standaard garantie:

De standaard garantie die op de door Lekkeraandestekker.nl geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Lekkeraandestekker.nl accepteert de voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze voorwaarden.

Bij deze standaard garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. De standaard garantie is afhankelijk van de fabrikant 1 of 2 jaar. Een vervangende scooter is niet inbegrepen bij deze garantie. Ook de voorrijkosten zijn niet inbegrepen in de standaard garantie. De koper kan wel gebruik maken van de service aan huis maar dient dan bij de standaard garantie wel de voorrijkosten te betalen.

Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

v  niet of niet tijdig uitgevoerd onderhoud

v  niet door een erkende merkdealer uitgevoerd

v  het door niet erkende dealers sleutelen aan de scooter

v  het op welk wijze dan ook opvoeren van de scooter

v  het niet gebruiken van originele onderdelen

v  schade door val, aanrijding of beschadiging

VIII Aansprakelijkheid

Lekkeraandestekker.nl is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht. Lekkeraandestekker.nl is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade. Koper dient ten allen tijden de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen. Koper is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. Lekkeraandestekker.nl is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

IX Overmacht:

In geval van overmacht is Lekkeraandestekker.nl bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. Indien er voor de reparatie van de scooter geen onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

X Verzekering:

 Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling van Lekkeraandestekker.nl afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Lekkeraandestekker.nl verkochte bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende voorwaarden. Wanneer de verzekeringspremie in de leaseconstructie is meegenomen dan wordt deze verzekeringspremie over de gehele leasetermijn omgeslagen zodat de verzekeringspremie die van toepassing is voor de afgesloten verzekerde periode zoals aangegeven in artikel X lid 1 opgedeeld wordt in gelijke delen over de door koper gekozen leasetermijn. Koper kan voor aflevering zelf aangeven welke persoon als verzekeringsnemer moet worden aangemerkt. Wanneer dit niet nader wordt aangegeven wordt koper zelf als aanvrager van de verzekering gezien en wordt de verzekering op zijn of haar naam gesteld. Lekkeraandestekker.nl verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.

Lekkeraandestekker.nl wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren de scooter niet meer verzekerd kan zijn, afhankelijk van de daarvoor geldende voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing.

Indien een medewerker van Lekkeraandestekker.nl tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en de scooter blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

XVI Werkzaamheden / Reparaties:

Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Lekkeraandestekker.nl indien mogelijk aan huis uitgevoerd. Wanneer aard van de werkzaamheden of de routeplanning van die dag hier aanleiding toegeeft kan Lekkeraandestekker.nl ten allen tijden besluiten de geleverde zaak mee te nemen om de werkzaamheden of reparatie niet aan huis uit te voeren. Wanneer koper recht heeft op fabrieksgarantie wordt de geleverde zaak door Lekkeraandestekker.nl zo spoedig mogelijk weer bij koper thuisbezorgd. Kosten van de voorrijkosten worden berekend per garantie claim. Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper. Garantie- en reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper hiervoor de betreffende aanvraag via de Lekkeraandestekker.nl website volledig heeft ingevuld en verstuurd, dan wel hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend. Indien het een garantiereparatie betreft geldende onder de Verlengde Garantie dienen alle betalingen voor deze Verlengde Garantie verricht te zijn. Lekkeraandestekker.nl houdt zich het recht voor om opgevoerde of technisch veranderde scooters worden niet te repareren.

XVIII Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

XIX Rijklaar maken:

Elke door Lekkeraandestekker.nl afgeleverde scooter wordt door Lekkeraandestekker.nl rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het scootermodel, de uitvoering en de specifieke werkzaamheden die Lekkeraandestekker.nl op het moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo goed mogelijke aflevering.

XX Controle op functionering en veiligheid:

Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Lekkeraandestekker.nl wijst elke verantwoording in deze dan ook af.

XXI Algemeen:

Lekkeraandestekker.nl levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door Lekkeraandestekker.nl geleverde producten en diensten wordt in het licht van prijsstelling van de scooter geen onderscheid gemaakt voor wat betreft woonplaats en leeftijd. Dit geldt voor elke betalingsvorm die wordt gekozen en geldt ook voor de prijsstelling van onderhoud en (verlengde) garantie. Lekkeraandestekker.nl hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland. Afhankelijk van de afstand tot de werkplaats kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de door monteurs/vervoerders af te leggen kilometers.

XXII Nietigheid:

Indien één van de bedingen in deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

XXIII Geschillen:

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Roermond, onverminderd het recht van Lekkeraandestekker.nl om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.